Ἡ βαθεῖα χώρα

Μέγαρα μεγαλόπρεπα ἡγεμόνων:
οὐρανοξύσται, ἐπαύλεις, δρόμοι
πλατεῖς καὶ πολιτεῖαι· πλοῦτος τῷ ὄντι,
ὄλβος ἐξ ὁλοκλήρου τοῦ πλανήτου,
δυσμὰς καὶ ἀνατολάς, ἐν ἐπινείοις.
Τὸ βαθύτατον ὅμως πνεῦμα ταύτης
μοναδικῆς τρυφῆς καὶ ἀπαραμίλλου,
κεῖται μακρὰν ὠκεανείου θαλάσσης.
Ὀφείλεις ἐθνικὰς ὁδοὺς ‘νὰ ἐπάρῃς
πρὸς τὰ ἐσώτατα τῶν ἐνδοτέρων,
ὥστε τὸν τρόπον πράγματος ‘νὰ μάθῃς.
Ἡ πόλις ἄλλωστε τοῦ Περικλέους
ἐγίγνετο κατανοητή, ἀφ’ ὅτου
εἶχες πλέον νοήσει τὴν βαθεῖαν χώραν
ἑκατέρωθεν τοῦ ποταμοῦ Εὐρώτα.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
07/11/2020· 2α ἐπεξεργασία: 27/06/2022.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-