Ἡ μελέτη τῆς παλαιᾶς ἀξίας

Προσεγγίζουμε σεβαστικά, προσεκτικά ἀξίες παλαιότερες – κλασσικές· ὅμως, ἂν δέ φανοῦμε δημιουργικοὶ μήτ’ ἐκεῖνες θὰ τιμήσουμε, μήτ’ ἐμεῖς θὰ προχωρήσουμε. Θὰ πρέπει ν’ ἀναδημιουργήσουμε τὸ χαμένο πρόσωπο μές ἀπ’ τοὺς αἰῶνες καὶ νὰ τὸ στήσουμε ζωντανό συνομιλητή μας, νὰ νοιώθουμε ἀδιάλειπτα τὴν πνευματική του παρουσία. Ἔπειτα, οἰκοδομῶντας μὲ τ’  ἁ π λ ο ύ σ τ ε ρ α  ὑλικὰ ποὺ μᾶς δίδει τὸ σήμερα, ὅ,τι ὁ Χρόνος ἔρριξε ἀνεπανόρθωτα στὴν ἀνυπαρξία, ὁ συνομιλητὴς θὰ μιλήσῃ μέρος τῆς γλώσσας μας… Μὰ νάμαστ’ ἕτοιμοι κάθε στιγμὴ νὰ πετάξουμε τὴν ἁρματωσιὰ τῆς συνήθειας, γιατί, ἂν μείνουμε στὰ δεδομένα, θ’ ἀκοῦμε τὸν ἀντίλαλό μας κι ὄχι τὸ συνομιλητή – ὅπως ἔμαθε κεῖνος κάτι ἀπ’ τὸν τρόπο μας, ἂς μάθουμε κ’ ἐμεῖς κάτι ἀπ’ τὸν δικό του..- ἀλλιῶς θὰ μονολογοῦμε ἀκατάπαυτα λέγοντας… καὶ ξαναλέγοντας τὴν κατάντια τῶν χρόνων μας. Στὸ διάλογον μὲ τὴν Ἀξία (μ’ ἀρκτικὸ κεφαλαῖο, γιατὶ θάχῃ πιὰ ὄνομα ὡς πρόσωπο), θὰ ἐλεγχθοῦν τὰ ὑλικά, ἡ πλαστουργικὴ δύναμη, οἱ προθέσεις – ὁ ἴδιος ὁ καιρός μας· ἴσως, ἔτσι χαραξῇ μιὰ νέα ἀξία, μιὰ ἐποχὴ τῷ ὄντι καινούργια…

Ἐν κατηγορίαις: Κριτική Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-