Ἰσοκράτης, «Οἱ φαῦλοι κ’ οἱ σπουδαῖοι»

Πολὺ διεστ<ῶ>σ<ε>ς []

Διίστανται πολύ

<οἱ> [] τῶν σπουδαίων γν<ῶ>μ<αι>

οἱ γνῶμες τῶν σπουδαίων

καὶ <οἱ> [] τῶν φαύλων δι<ά>νοι<αι>·

ἀπ’ τὰ μυαλὰ τῶν φαύλων·

μ<έ>γ<ι>στην <δὲ> διαφορὰ

μέγιστη δὲ ἡ διαφορὰ

ἐν ταῖς πρὸς ἀλλήλους συνηθείαις·

μεταξύ τους στὸ ζήτημα τῆς φιλίας:

οἱ μὲν γὰρ τοὺς φίλους παρόντας μόνον τιμῶσιν,

Γιατ’ οἱ μὲν τιμοῦνε μόνο τοὺς παρόντες,

οἱ δὲ καὶ μακρὰν ἀπόντας ἀγαπῶσι·

οἱ δὲ ἀγαπᾶνε ἀκόμα καὶ τοὺς μακρυνούς·

καὶ τὰς μὲν τῶν φαύλων συνηθείας

καὶ τὶς μὲν φιλίες τῶν φαύλων

ὀλίγος χρόνος διέλυσε,

νὰ τὶς διαλύσῃ φτάνει  λ ί γ ο ς  χρόνος,

τὰς δὲ τῶν σπουδαίων φιλίας

οἱ δὲ φιλίες τῶν σπουδαίων

οὐδ᾽ ἂν ὁ πᾶς αἰὼν ἐξαλείψειεν.

οὔτε εἰς τὸν αἰῶνα τὸν ἄπαντα δὲν ἐξαλείφονται!..

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-