Ἰώβειος ἐποπτεία

Τίς ὁ ἰδὼν τὴν ἄκραν τῆς κτίσεως;
Τίς ὁ κατοπτεύσας τὸ ἐλάχιστον
ἐν προσκρούσεσι σταγόνων ἐπʹ ἔδάφους;
Τίς ὁ θαυμάσας πάσης σταγόνος
τὴν ἀρχὴν ἐν νεφέλαις;
Τίς ὁ ἐκμετρήσας νεφέλας
τῶν λογισμῶν ἐν δυστυχίᾳ;
Τίς ὁ ἀντισχὸν τὸ βάθος
ἐν τῇ αὑτοῦ καρδίᾳ;
Καὶ πόσοι οἱ ἰδόντες
τὸ αἷμα καρδίας αὑτῶν,
τὸ ῥέον ἐν πολέμῳ;
Καὶ πόσοι τοῦ αἵματος ῥοῇ
ἠκολούθησαν ἐν θρήνῳ πρὸς κοιμητήριον
πάντα χάλικα ἐπὶ τρίβου νοτίζοντες
μεθʹ ἁλμυρῶν δακρύων;

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-