Ὁ καθεῖς καὶ τὰ ὅπλα του...

Ὁ καθεῖς καὶ τὰ ὅπλα του[]

Καὶ τὰ χέρια του ἅπλωσε

ὅπως κάνει/ νέος δόκιμος θεός,

γιὰ νὰ πλάσῃ [] ἀλγηδόνα

κ’ εὐφροσύνη.

Ὀδυσσέας Ἐλύτης, Ἀπὸ τό: Ἄξιόν ἐστι

Τὸ διαδίκτυο, ὅπως κάθε ἀνθρώπινη δημιουργία, κάποια στιγμὴ ἀπογαλακτίστηκε ἀπ’ τοὺς ἐμπνευστές του ξεκινῶντας τὴν πορεία του μές στὸν Κόσμο. Μολονότι πολλά ἔχουν συμβῆ ἀπὸ τότε ποὺ πρωτοβάδισε στὸν Κυβερνοχῶρο καὶ πάμπολλοι τὄχουν ἐκμεταλλευτῆ καὶ τὸ ἐκμεταλλεύονται συνέχεια, διατηρεῖ ἐντός του νησίδες πνευματικές.

Αὐτὲς ἀποτελοῦν βασικά ὄργανα στὴν προσπάθεια τῆς Διέλευσης· θ’ ἀπαριθμήσω μερικὲς μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ σταθοῦν ὑλικὸ γιὰ διερεύνηση καὶ μελέτη καί ἀπ’ τοὺς ἀναγνῶστες τοῦ ἱστολογίου:

(α) Ἀρχαία Ἑλληνικὴ καὶ Λατινικὴ Γραμματεία συνοδείᾳ ἀγγλικῆς μετάφρασης καὶ λημματογράφησης τῶν λέξεων ἐντὸς τῶν κειμένων βάσει ἔγκριτων λεξικῶν, στὸν Περσέα τοῦ Πανεπιστημίου Τάφτς: http://www.perseus.tufts.edu

(β) Θησαυρὸς τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (Thesaurus Linguae GraecaeTLG) κειμένων καὶ λεξικῶν: http://stephanus.tlg.uci.edu

(γ) The Chicago Homer, διαδικτυακὴ ἀναπαρωγὴ τοῦ ὁμηρικοῦ σώματος μὲ συνοδευτικὴ διαγραμμική (interlinear) μετάφραση καὶ λημματογράφηση κάθε λέξης τοῦ πρωτοτύπου: http://homer.library.northwestern.edu/

(δ) Κριτικὲς ἐκδόσεις τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης στὴν ἱστοσελίδα τῆς Γερμανικῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας: http://www.bibelwissenschaft.de/online-bibeln

(ε) Λογεῖον ἀπ’ τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγο, λεξικὰ τῆς Ἑλληνικῆς καὶ τῆς Λατινικῆς: http://logeion.uchicago.edu/index.html

(στ) Wiktionary, συγκριτικὸ λεξικὸ πολλῶν νεωτέρων κι ἀρχαίων γλωσσῶν, σχετιζόμενο μὲ τὴ Wikipedia: https://en.wiktionary.org

(ζ) Alpheios, διαδικτυακὴ ἐφαρμογὴ γιὰ τὴν ἀνάγνωση τῶν κλασικῶν γλωσσῶν: http://alpheios.net/

(η) Τὰ ἱερὰ κείμενα τῆς Ἀνατολῆς (ἡ ἀγγλικὴ μτφ τῶν κειμένων ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Clarendon): http://www.sacred-texts.com/sbe/

(θ) Bibliotheca Polyglotta τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ὄσλο: https://www2.hf.uio.no/polyglotta

(ι) Henrik Ibsens skrifter (Τὰ γραπτὰ τοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν) τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ὄσλο: http://www.ibsen.uio.no/forside.xhtml

(ια) Ἐτυμολογικὸ λεξικὸ τῆς Πρωτοϊνδοευρωπαϊκῆς τοῦ Pokorny: https://indo-european.info/pokorny-etymological-dictionary/whnjs.htm

(ιβ) Λεξικὸ τῶν Liddell-Scott-Κωνσταντινίδου μ’ ἠλεκτρονικὴ ἀναζήτηση ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Αἰγαίου: http://myria.math.aegean.gr/lds/web

(ιγ) Λεξικὸ τῆς Bυζαντινῆς Ἑλληνομάθειαςhttp://stephanus.tlg.uci.edu/lbg

(ιδ) Λεξικὸ Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν – Ἱσπανικῶν: http://dge.cchs.csic.es/xdge/

(ιε) Τὰ λήμματα τῆς Ἐγκυκλοπαίδειας τῆς Ἀρχαιογνωστικῆς Ἐπιστήμης τῶν Pauly-Wissowa ποὺ δέν ἔχουν πιὰ πνευματικὰ δικαιώματα:
https://de.wikisource.org/wiki/Paulys_Realencyclop%C3%A4die_der_classischen_Altertumswissenschaft

(ιστ) Ἐγκυκλοπαίδεια Iranicahttp://www.iranicaonline.org/

(ιζ) Ψηφιακὸ λεξικὸ τοῦ Βουδδισμοῦhttp://www.buddhism-dict.net/ddb

(ιη) Σκαλδικὴ ποίηση τῶν μεσαιωνικῶν χρόνωνhttp://skaldic.abdn.ac.uk

(ιθ) Ἀνέμη (Ψηφιακὴ βιβλιοθήκη νεοελληνικῶν σπουδῶν): http://anemi.lib.uoc.gr/

(κ) Δημώδης Γραμματεία http://georgakas.lit.auth.gr/dimodis/index.php?

(κα) Ἠλεκτρονικὲς μορφὲς ποικίλων βιβλίων δίχως πνευματικὰ δικαιώματα: http://www.archive.org

(κβ) Γερμανικὸ Λεξικὸ τῶν ἀδελφῶν Γκρίμμ: http://woerterbuchnetz.de/DWB

(κγ) Σύστημα λεξικογραφικῶν πληροφοριῶν γιὰ τὴ σύγχρονη Γερμανικὴ γλῶσσα καὶ τὴν Ἱστορία τηςhttp://www.dwds.de/ 

(κδ) Γερμανικὸ Ἀρχεῖο Κειμένωνhttp://www.deutsches-textarchiv.de/

(κε) Λεξικὸ τῆς Δανικῆς γλώσσαςhttp://ordnet.dk/ddo

(κστ) Σαιξπηρικὴ βιβλιοθήκη Folgerhttp://www.folger.edu/

(κζ) Νιτσεϊκὸ σῶμα κειμένωνhttp://www.nietzschesource.org/

(κη) Ἔκδοση Στουτγάρδης τῶν ἔργων τοῦ Friedrich Hölderlinhttp://www.wlb-stuttgart.de/sammlungen/hoelderlin-archiv/sammlung-digital/zur-stuttgarter-hoelderlin-ausgabe-online/

(κθ) Encyclopedia of Mathematics ( συνεργασία Springer καὶ European Mathematical Society): https://www.encyclopediaofmath.org

(λ) JSTOR, ἐπιστημονικὲς δημοσιεύσεις, ἄρθρα, βιβλία: http://www.jstor.org/

(λα) Center for Hellenic Studies τοῦ Πανεπιστημίου Harvard: http://chs.harvard.edu/

(λβ) Digital Dictionary of Buddhism http://www.buddhism-dict.net/ddb/

(λγ) ΙPΑ Chart with sounds, τὸ διεθνὲς φωνητικὸ ἀλφάβητο μὲ ἤχους: http://www.internationalphoneticalphabet.org/ipa-sounds/ipa-chart-with-sounds/

(λδ) Early Indo-European Online, μαθήματα γιὰ τὶς ἀρχαιότερες γλῶσσες τῆς Ἰνδοευρωπαϊκῆς οἰκογένειας: https://lrc.la.utexas.edu/eieol

(λε) Glottolog, συμπεριληπτικὸς ὁδηγὸς πληροφοριῶν γιὰ τὶς γλῶσσες τοῦ κόσμου, https://glottolog.org/

(λστ) Wikiart, ψηφιακὴ πινακοθήκη τῆς παγκόσμιας Τέχνης, https://www.wikiart.org/

Κι ὁ κατάλογος θὰ ἐμπλουτίζεται…

Ἐν κατηγορίαις: Γενικά
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-