Ὁ τετραγωνισμὸς τοῦ κύκλου

Στὴν Εὐκλείδειο Γεωμετρία, ἐφόσον ἔχῃ δοθῆ ἕνας κύκλος, εἶν’ ἀδύνατο, μὲ κανόνα καὶ διαβήτη, νὰ κατασκευαστῇ τετράγωνο ἰδίου ἐμβαδοῦ. Ὅμως, ἀκόμα κ’ ἔτσι, μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθῇ μιά, ὁσοδήποτε μεγάλης ἀκρίβειας, προσέγγιση.

Ἐξίσου, στὶς κοινωνίες τῶν ἀνθρώπων, πολλὰ δέν ἐπιδέχονται ἀκριβῆ λύση. Παραταῦτα, ἂν προσεγγισθῇ τ’ ἀδύνατο —κι ἂς μή συμβῇ σ’ ὅλη του τὴ μεγαλοπρέπεια—, ἡ ζωὴ θὰ γίνῃ εὐδαιμονέστερη.

Βασική προϋπόθεση: ὁ νουνεχὴς μ’ ὑπομονὴ κ’ ἱκανότητα· αὐτὸς ποὺ θὰ ἐμπνεύσῃ τὰ πλήθη, ὥστε νὰ φανοῦν ὑπομονετικὰ σὲ πεῖσμα τῆς ἀδράνειάς τους..- μ’ ἄλλα λόγια: ὁ ἡγέτης. 

τετραγωνισμός-κύκλου-διέλευση

 

Ἐν κατηγορίαις: Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-