Ὁ ἀλάβωτος...

[Στιχηρὴ διασκευὴ ἀπό: The sacred books of the East, edited by F. Max Müller, Clarendon Press, Oxford, 1881, τ. X,1: The Dhammapada, a collection of verses, being one of the canonical books of the Buddhists, translated from Pāli by F. Max Müller, κεφ. IV: Evil, σελ. 35, στρ. 124.]

Σὰ δέν ἔχῃς λαβωμένα χέρια,

ἄγγιξε τὸ δηλητήριο,

ἐκεῖνο δέν πειράζει

τὸν ἀλάβωτο.

Ἴδια, δέν ὑπάρχει τὸ κακὸ

γι’ αὐτόν ποὺ δέν τὸ ξέρει. 

Ἐν κατηγορίαις: Μεταφράσεις Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-