Ὅπως ἡ μέλισσα...

[Στιχηρὴ διασκευὴ ἀπό: The sacred books of the East, edited by F. Max Müller, Clarendon Press, Oxford, 1881, τ. X,1: The Dhammapada,[1] a collection of verses, being one of the canonical books of the Buddhists, translated from Pāli by F. Max Müller, κεφ. IV: Flowers, σελ. 17, στρ. 49.]

Ὅπως μαζεύ’ ἡ μέλισσα

τὸ νέκταρ κ’ ἔπειτα πετάει μακρία

χωρίς νὰ βλάψῃ τὸ λουλούδι,

τὸ χρῶμα, τὴν ὀσμή του,

ἔτσι ὁ σοφὸς στὸν τόπο του

ζῇ κι ἀναπνέει.


[1] Dhamma (σανσκριτικά: dharma) =  αἰώνια ἀλήθεια, διδασκαλία· pada = πόδας, μονοπάτι.

Ἐν κατηγορίαις: Μεταφράσεις Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-