Ὅταν γραφῇ ἡ Ἱστορία

καὶ κατακαθίσῃ ὁ ὀρυμαγδός,
θὰ φανῇ ὅτι οὐδέποτε ἀδελφὸς
δὲν ἐσκότωσεν τὸν ἀδελφὸν
χωρίς τὸ κίνητρον τὸ μυστικόν.

Πάλι τὸ χέρι αὐτόματον θὰ κινηθῇ 
ἀπὸ κάποιον ἄλλον μακρινὸν πολύ, 
ἐν ἀσφαλείᾳ — κρύπτῃ μυστικῇ —
ἔχοντα δώσει ὀνόματα σαφῆ:

σύστημα κυβερνήσεως λαῶν,
δύναμις συντηρήσεως ἐθνῶν,
προφύλαξις, ἐλευθερία,
ἀλίμονον δημοκρατία.

Ἀλλ’ ἕνα ἐρωτηματικὸν
τὸ χέρι τὸ αὐτοματικὸν
πῶς ἔμαθε σπαρακτικῶς
αὐτὸ νὰ πειθαρχῇ ἐντελῶς
θὰ βασανίζῃ κόσμον.

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα

Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
10/8/2016· 2η ἐπεξεργασία: 08/10/2021.
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-