Ὑπερευαισθησία

Στοὺς σημαντικούς κοιτοῦν σχεδὸν μονάχα τὸ μέγεθος τῆς πνευματικῆς τους περπατησιᾶς, μὰ δέν ἀντιλαμβάνονται πὼς  ἀ λ λ ο ῦ  κρύβεται τὸ μυστικό τους: Τὰ μάτια ἐκείνων, ὡσὰν φακὸς ἀκριβείας, καὶ τ’ ἀφτιά τους, ὡσὰν αἰσθητήρας ὑπό- κ’ ὑπέρηχων, ἀναλύουν τὸ κάθετί ἀπ’ τὴ ζωή τους – τὴν ὅποια μικρολεπτομέρεια γιὰ τοὺς ἄλλους· ὅσο μεγαλύτερη ἡ εὐαισθησία, τόσο οὐσιωδέστερη ἡ παρουσία τους στὸν πνευματικὸ ὁρίζοντα.

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-