Ὠσαννά!..

Καὶ σὺ Βηθλέεμ, γῆ τοῦ Ἰούδα, 
οὐδαμῶς
ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα·
ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, 
ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ.
[Κατὰ Ματθαῖον Β΄ 6.]

Φωνὴ ἐν Ῥαμὰ ἠκούσθη, 
κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς·
Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς,
καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι,
ὅτι οὐκ εἰσίν.
[Κατὰ Ματθαῖον Β΄ 16.]

Σὲ μιὰ μικρὴ πόλη τῆς Παλαιστίνης, τὴ Βηθλεέμ, ἦρθε στὴ ζωὴ ὁ Ναζωραῖος ραββῖνος. Δέν ἔγινε κοσμικὸς ἡγέτης, δέν ἔστησε κράτος, ὅπως ἑρμήνευαν τότε τὶς προφητεῖες τὶς παληές, διότι ἡ βασιλεία ἡ αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου [Κατὰ Ἰωάννην ΙΘ΄ 36]..- ἀλλοῦ ρίζωσαν καὶ κυβερνᾶν τὰ λόγια του: στὶς ψυχὲς τῶν εἰρηνοποιῶν [Κατὰ Ματθαῖον Ε΄ 9] ποὺ πάντοτ’ ἐκδιώκονταν ἀπὸ τὶς ἐξουσίες -στὶς ψυχὲς νηπίων που σφαγιάστηκαν κι ἀκόμα σφαγιάζονται, γιὰ νὰ μήν εἰσακουστῇ ἡ διδασκαλία του.

Χιλιετίες πέρασαν κι ἀκόμα δέ γίνεται ἀνεκτὸς στὸν τόπο του ὁ ὅποιος ἄξιος υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. Πῶς θὰ κερδίζανε ἀλλιῶς οἱ κολλυβιστές [Κατὰ Ματθαῖον ΚΑ΄ 12]; Πῶς θὰ χωρίζανε τὸ πλῆθος, γιὰ νὰ μετρήσουνε κεφάλια; Ἐκεῖνοι ποὺ τὰ σχέδιά τους βρίσκονται ἔξω ἀπ’ τὴν ἐπικράτεια τοῦ βασιλέως τῆς δόξης [Ψαλμοὶ ΚΓ΄ 23].

πρᾷος ἤξερε καλά τὰ γρανάζια τῆς Ἱστορίας ποὺ ὁ ἐλευθερωτικός του λόγος θὰ βάλῃ σὲ κίνηση:

Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον
βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν·
οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην
ἀλλὰ μάχαιραν.
[Κατὰ Ματθαῖον Ι΄ 34.]

Γιὰ νὰ τὸν βγάλουνε σωστό, λοιπόν, σκοτώνονται καθημερνά οἱ ἄμυαλοι!.. Στὴ μάχη ὁρμᾶνε μ’ Ὠσαννά! κ’ ἑτοιμάζονται γιὰ τὸν ὁλόδικο σταυρό τους καὶ τὴν αἰώνια ταφὴ τῆς ἴδιας τῆς ἀνάστασης.

Ἐν κατηγορίαις: Σχολιασμός

Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
25/12/2015· 2η ἐπεξεργασία: 22/12/2019
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-