Ῥηματικὴ διακοίνωσις

Στάσις πλησμονῆς, κατάφασις πληρότητος καὶ πρόταξις βίου συμπαγοῦς: ταῦτα οἱ ποδηγέται. Ὅποτε λέγουσι περὶ ἡμίσεως, ὅταν προωθῶσι τὸ διασπαθέν, τὸ λειψὸν καὶ τὸ ἀσταθές, πάλιν λόγος ὁλόκληρος, βεβαιωτικὸς καὶ βέβαιος.

Ἐν κατηγορίαις: Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-